Skip to main content

Zmiany z dnia 01.06.2024r.

13-05-2024

Szanowni Państwo,

W związku z nałożeniem na Bank nowego obowiązku weryfikacji - zastrzeżenie numeru PESEL w bazie zastrzeżeń i nałożenia sankcji za niedopełnienie obowiązku, ABS Bank Spółdzielczy musi wdrożyć zmiany (m.in. systemowe) w procesach sprzedaży rachunków, kredytów, itd. oraz dokonywania wypłat z rachunków w oddziałach Banku do 1 czerwca 2024 roku. Obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Ustawa ma na celu zwiększenie ochrony przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych i ograniczenie skali zjawiska wyłudzania środków finansowych poprzez zaciąganie zobowiązań finansowych na inną osobę (m.in. umowy kredytu, umowy pożyczki, umowy sprzedaży nieruchomości) bez wiedzy i zgody właściciela, a także zjawiska tzw. SIM swappingu, czyli wyrobienia duplikatu karty SIM, która może być potem użyta do nielegalnego autoryzowania transakcji.

Ze względu na spoczywający na Banku obowiązek informujemy, że z dniem 1 czerwca 2024r. wchodzi w życie nowy Regulamin obsługi rachunków bankowych, który zastąpi obecnie obowiązujący.

Zmiany wprowadzone w nowym Regulaminie:

 1. W Regulaminie w § 2 dodaje się nowy pkt 122) w brzmieniu:

„122) weryfikacja w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL – procedura umożliwiająca od dnia 1 czerwca 2024 r. Bankowi weryfikację w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, o którym mowa w art. 23a ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, czy numer PESEL Posiadacza rachunku bankowego jest zastrzeżony. Procedura przeprowadzana jest każdorazowo przed dokonaniem w placówce Banku przez Posiadacza rachunku bankowego, będącego konsumentem, wypłaty gotówkowej z rachunku bankowego, która pojedynczo albo jako kolejna powoduje, że suma wypłat gotówkowych dokonanych w danym dniu we wszystkich placówkach Banku przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;”

i jednocześnie dotychczasowe pkt od 122 do 130 stają się pkt od 123 do 131.

 1. W Regulaminie w § 39 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Od dnia 1 czerwca 2024 r. w przypadku ustalenia zastrzeżenia numeru PESEL Posiadacza rachunku po przeprowadzeniu weryfikacji w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL na zasadach określonych w art. 105d ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Bank wstrzymuje Posiadaczowi rachunku wypłatę gotówki w placówce Banku na 12 godzin.”

Wyżej opisane zmiany nie wpływają na zakres dotychczasowej Umowy.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z wybraną placówką:

 • Oddział Andrychów, ul. Krakowska 112, tel. (33) 870 41 64
 • Oddział Wieprz, ul. Centralna 3, tel. (33) 875 50 31
 • Oddział Oświęcim, ul. Kościelna 1, tel. (33) 844 72 00
 • Punkt Obsługi Bankowej w Osieku, ul. Główna 125, tel. (33) 845 82 38
 • Punkt Obsługi Bankowej w Polance Wielkiej, ul. Długa 61, tel. (33) 848 82 93
 • Oddział w Wilamowicach, ul. I. Paderewskiego 17, tel. (33) 845 71 02
 • Punkt Obsługi Bankowej w Pisarzowicach , ul. Św. Floriana 24, tel. (33) 845 75 13
   

Z poważaniem,
Zespół ABS Banku

Załącznik - Regulamin rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych - pobierz

Szanowni Państwo,

informujemy, że w nocy z 22 na 23 maja br. (środa/czwartek) między godz. 00:00 a 05:00 wystąpią przerwy w dostępie do usług bankowości internetowej i aplikacji mobilnej związane z pracami serwisowymi.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Znajdziesz nas też tutaj