Skip to main content

Zasady zwrotu środków transakcji płatniczych przekazanych na niewłaściwy rachunek

Zlecenie płatnicze uznaje się za wykonane na rzecz właściwego odbiorcy jeśli zostało wykonane zgodnie z informacjami dostarczonymi przez płatnika, a w przypadku wskazania numeru rachunku bankowego – jeżeli zostało wykonane zgodnie z tym numerem rachunku bez względu na dostarczone przez płatnika inne informacje dodatkowe.Jeżeli numer rachunku bankowego podany przez płatnika jest nieprawidłowy Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie takiego zlecenia płatniczego.

W przypadku wykonania transakcji płatniczej z użyciem nieprawidłowego numeru rachunku bankowego zarówno bank płatnika jak i bank odbiorcy mają obowiązek podjąć działania w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej. Zwrot transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego numeru rachunku bankowego odbywa się na rachunek zwrotu prowadzony przez Bank.

Działania Banku jako banku płatnika w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej

Po zgłoszeniu przez płatnika faktu wykonania transakcji płatniczej z użyciem nieprawidłowego numeru rachunku bankowego placówka Banku, do której wpłynęła informacja, w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez płatnika, w przypadku gdy:

1) prowadzi rachunek odbiorcy – pisemnie zawiadamia odbiorcę o:

a) zgłoszeniu przez płatnika informacji, że zlecił wykonanie transakcji z użyciem nieprawidłowego numeru rachunku bankowego,

b) możliwości dokonania zwrotu tej kwoty na rachunek do zwrotu wskazany przez Bank bez pobierania od odbiorcy opłat,

c) terminie do kiedy należy dokonać zwrotu środków,

d) numerze NRB rachunku zwrotu,

e) obowiązku udostępnienia płatnikowi danych osobowych w celu dochodzenia zwrotu kwoty transakcji płatniczej, jeśli odbiorca nie dokona jej zwrotu w terminie miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia przez płatnika.

2) nie prowadzi rachunku odbiorcy – zwraca się do banku odbiorcy

a) podjęcie działań w celu odzyskania kwoty transakcji,

b) przekazuje informacje o transakcji, które są niezbędne do podjęcia działań mających na celu odzyskanie środków (w tym rachunek do zwrotu).

Jeżeli odbiorca dokonał zwrotu transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego numeru rachunku bankowego na rachunek zwrotu wskazany przez placówkę Banku, to placówka ta nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od uznania rachunku zwrotu uznaje rachunek klienta, który wykonał transakcję z użyciem nieprawidłowego numeru rachunku bankowego. Jeżeli uznanie rachunku klienta/płatnika nie jest możliwe, placówka Banku nie później niż w terminie 3 dni roboczych od uznania rachunku zwrotu Banku, informuje klienta, że:

1) zwrot odzyskanej kwoty transakcji może nastąpić na wskazany przez niego numer rachunku płatniczego;

2) zwrot odzyskanej kwoty transakcji może nastąpić poprzez wypłatę środków pieniężnych w formie gotówki.

Jeżeli płatnik wskazał numer rachunku płatniczego, to placówka Banku nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od jego wskazania dokonuje uznania tego rachunku kwotą odzyskanej transakcji płatniczej. Jeżeli płatnik nie wskazał numeru rachunku bankowego, to na żądanie płatnika placówka Banku niezwłocznie wypłaca środki pieniężne. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia przez płatnika informacji o wykonaniu zlecenia płatniczego z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora podjęte działania nie doprowadziły do odzyskania kwoty transakcji, placówka Banku nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego żądania płatnika o udostępnienie danych odbiorcy:

1) jeśli prowadzi rachunek płatniczy odbiorcy to udostępnia płatnikowi:

a) imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy,

b) miejsce zamieszkania, adres albo siedzibę i adres odbiorcy;

2) jeśli nie prowadzi rachunku płatniczego odbiorcy - zwraca się do banku odbiorcy o udostępnienie danych jak w pkt 1.

Działania Banku jako banku odbiorcy w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej Po otrzymaniu informacji od banku płatnika o wykonaniu transakcji płatniczej z użyciem nieprawidłowego numery rachunku bankowego Bank pisemnie zawiadamia odbiorcę o tym fakcie i możliwości dokonania zwrotu tej transakcji na rachunek zwrotu wskazany przez Bank. Jeżeli odbiorca dokonał zwrotu transakcji płatniczej na rachunek zwrotu to Bank w terminie 1 dnia roboczego od uznania rachunku zwrotu kwotą odzyskanej transakcji uznaje rachunek
płatniczy klienta, który wykonał transakcję z użyciem nieprawidłowego numeru rachunku bankowego lub wskazany przez bank płatnika inny rachunek płatniczy.

Poniżej znajdują się wnioski związane z procedurą odzyskania środków przekazanych na niewłaściwy numery rachunku bankowego

  1. Żądanie danych odbiorcy - pobierz 
  2. Zgłoszenie płatnika o błędnie wykonanej transakcji - pobierz

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2024r. od godz. 00:01 do godz. 03:00 nastąpią przerwy w realizacji transakcji kartami Visa i MasterCard w bankomatach z uwagi na prace serwisowe.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

CENTRALA/ODDZIAŁ ANDRYCHÓW

ul. Krakowska 112, 34-120 Andrychów

+48 33 870 41 72

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek - 8:00-16:00

wtorek, czwartek - 8:00-17:00

ODDZIAŁ WIEPRZ

ul. Centralna 3, 34-122 Wieprz

+48 33 875 50 31

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek - 8:00-16:00

wtorek, czwartek - 9:00-17:00

ODDZIAŁ OŚWIĘCIM

ul. Kościelna 1, 32-600 Oświęcim

+48 33 844 72 00

Godziny otwarcia:

wtorek, czwartek, piątek - 8:00-16:00

poniedziałek, środa - 9:00-17:00

ODDZIAŁ WILAMOWICE

ul. I.Paderewskiego 17, 43-330 Wilamowice

+48 33 845 71 02

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek - 8:00-16:00

wtorek, czwartek - 9:00-17:00

Punkt Obsługi Bankowej Osiek

ul. Główna 125, 32-608 Osiek

+48 33 845 82 38

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek - 8:00-16:00

Punkt Obsługi Bankowej Polanka Wielka

ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka

+48 33 848 82 93

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek - 8:00-16:00

Punkt Obsługi Bankowej Pisarzowice

ul. Św. Floriana 24, 43-332 Pisarzowice

+48 33 845 75 13

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek - 8:00-16:00

wtorek, czwartek - 9:00-17:00

Znajdziesz nas też tutaj