Skip to main content
 • Aktualności
 • Zawieszenie spłaty kredytu - tzw. wakacje kredytowe

Zawieszenie spłaty kredytu - tzw. wakacje kredytowe

29-07-2022


Zawieszenie spłaty kredytu – tzw. wakacje kredytowe.

Szanowni Państwo,


Informujemy, iż od 29 lipca 2022 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom można składać wnioski o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego zawartego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.


Zawieszenie spłaty kredytu – najważniejsze informacje:

1. Można zawiesić spłatę kredytu tylko w stosunku do jednej umowy, jeśli:

 • dotyczy kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska,
 • została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • została zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin zakończenia okresu kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

2. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje na maksymalny okres 8 miesięcy zgodnie z Ustawą:

 • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.

3. Wniosek może zostać złożony odrębnie na poszczególne okresy przewidziane w Ustawie lub jednorazowo uwzględniając wszystkie lub niektóre okresy wakacji kredytowych.


4. Bank zawiesza spłatę wskazanej przez Kredytobiorcę raty kredytu pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Banku nie później niż do godziny 12:00 w dniu płatności wskazanej przez Kredytobiorcę raty. 


5. Wniosek należy złożyć na właściwym formularzu dostępnym na stronie internetowej, w bankowości elektronicznej lub w placówce Banku.


6. Wniosek można złożyć:

 • osobiście w placówce Banku;
 • poprzez system bankowości elektronicznej ABS24 na dedykowanym elektronicznym formularzu wniosku – wyłącznie w sytuacji kiedy w kredycie występuje 1 Kredytobiorca;
 • drogą mailową na adres Banku wyłącznie, gdy jest on opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym  wszystkich Kredytobiorców;
 • pocztą na adres Banku.

7. Nie pobieramy opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków.


8. W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową kredytu.


9. Okres kredytowania i daty umowne zostaną przedłużone o okres zawieszenia spłaty kredytu, bez konieczności podpisywania aneksu.


10. Informacje o zawieszeniu spłaty zostaną przekazane do Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Podstawa prawna: Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu - pobierz

Znajdziesz nas też tutaj