• Przeniesienie Rachunku Płatniczego

  Przeniesienie Rachunku Płatniczego

  Jak to zrobić? - podstawowe informacje

  Co oznacza przeniesienie rachunku?
  Przez przeniesienie rachunku płatniczego między Bankami mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy rozumieć przekazanie, z upoważnienia konsumenta, przez dostawcę przekazującego dostawcy przyjmującemu informacji o wszystkich lub niektórych zleceniach stałych dotyczących poleceń przelewu oraz regularnie przychodzących na rachunek płatniczy prowadzony dla konsumenta przez dostawcę przekazującego poleceniach przelewu i poleceniach zapłaty, w ramach rachunku płatniczego albo jakiegokolwiek dodatniego salda, z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przekazującego na rachunek płatniczy otwarty dla konsumenta przez dostawcę przyjmującego, w walucie rachunku płatniczego, którego dotyczą przekazywane informacje, łącznie z ewentualnym zamknięciem rachunku płatniczego prowadzonego dla konsumenta przez dostawcę przekazującego.

  Ma to zastosowanie do rachunków płatniczych umożliwiających co najmniej:
  1) dokonywanie wpłat środków pieniężnych na ten rachunek;
  2) dokonywanie wypłat gotówki z rachunku;
  3) zlecanie i odbieranie transakcji płatniczych.

  Bank przyjmujący, który nie świadczy usług świadczonych przez dostawcę przekazującego w ramach prowadzonego rachunku płatniczego, nie jest obowiązany do ich świadczenia w ramach rachunku otwieranego przez niego dla konsumenta w ramach przeniesienia rachunku.

  Co powinienem wiedzieć o przeniesieniu rachunku?
  Bank przekazujący lub Bank przyjmujący informują konsumenta, nieodpłatnie, na jego żądanie, w sposób przejrzysty i czytelny, o trybie przeniesienia rachunku płatniczego.
  Informacje obejmują w szczególności:
  1) obowiązki i uprawnienia dostawcy przekazującego, dostawcy przyjmującego i konsumenta;
  2) terminy zakończenia poszczególnych czynności w ramach przeniesienia rachunku płatniczego;
  3) wskazanie usług płatniczych, które świadczy Bank przyjmujący, w tym warunków, na jakich je świadczy, oraz możliwych ograniczeń, które mogą wyniknąć w trakcie przeniesienia rachunku płatniczego w powiązaniu z tymi usługami;
  4) opłaty związane z przeniesieniem rachunku płatniczego, o ile są pobierane;
  5) dane, które konsument będzie musiał przedstawić w celu przeniesienia rachunku płatniczego;
  6) wskazanie pozasądowych procedur rozstrzygania sporów, w tym właściwych sądów polubownych.

  Jak przeprowadzić całą procedurę?
  Pierwszym krokiem do przeniesienia rachunku, jest wybór nowego Banku, a w ramach jego oferty, wybór rachunku bankowego. Kolejno należy złożyć wniosek o przeniesienie rachunku wraz z upoważnieniem. Druki dostępne są w placówkach bankowych i na stronie internatowej.
  Po złożeniu przez konsumenta upoważnienia do przeniesienia rachunku płatniczego i w zakresie w nim określonym, Bank przyjmujący podejmuje czynności zmierzające do przeniesienia rachunku płatniczego konsumenta lub usług powiązanych z rachunkiem płatniczym wskazanych przez konsumenta w zakresie, w jakim Bank przyjmujący świadczy takie usługi. W przypadku gdy rachunek płatniczy jest prowadzony dla dwóch lub więcej konsumentów, upoważnienia udzielają wszyscy konsumenci.
  W ramach w/w upoważnieniu konsument może w szczególności:
  1) określić szczegółowo przychodzące polecenia przelewu i zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz udzielić dostawcy przyjmującemu zgód na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione;
  2) określić datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przyjmującego.
  Bank przyjmujący, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania upoważnienia, zwraca się do dostawcy przekazującego o dokonanie następujących czynności, o ile zostały objęte upoważnieniem:
  1) przekazania dostawcy przyjmującemu oraz konsumentowi, w przypadku gdy tego zażądał, wykazu istniejących zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz dostępnych informacji o udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione;
  2) przekazania dostawcy przyjmującemu oraz konsumentowi, w przypadku gdy tego zażądał, dostępnych informacji o regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku płatniczym konsumenta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień zwrócenia się o te informacje;
  3) zaprzestania akceptowania poleceń zapłaty i przychodzących poleceń przelewu, ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu, w przypadku gdy Bank przekazujący nie zapewnia automatycznego przekierowywania przychodzących poleceń przelewu i poleceń zapłaty na rachunek płatniczy konsumenta u dostawcy przyjmującego;
  4) anulowania zleceń stałych ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu;
  5) przekazania środków pieniężnych pozostających na rachunku płatniczym prowadzonym przez dostawcę przekazującego w dniu określonym przez konsumenta w upoważnieniu;
  6) zamknięcia rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przekazującego w dniu wskazanym przez konsumenta w upoważnieniu.

  Czy Bank przekazujący może odmówić przeniesienia rachunku?
  Tak. Jednak w przypadku gdy nieuregulowane zobowiązania uniemożliwiają zamknięcie rachunku płatniczego konsumenta, Bank przekazujący niezwłocznie informuje o tym konsumenta.
  Bank może stwierdzić istnienie nieuregulowanych zobowiązań uniemożliwiających zamknięcie rachunku, jeżeli dotyczy to w szczególności rachunku:
  1) na którym jest blokada środków z tytułu nierozliczonej transakcji płatniczej;
  2) z którego są dokonywane spłaty kredytów, w tym udzielonych z wykorzystaniem karty kredytowej;
  3) na którym dokonano zajęcia środków w toku postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;
  4) z blokadami środków;
  5) na którym została ustanowiona kaucja środków na poczet zobowiązań konsumenta wobec innego dostawcy;
  6) z saldem zerowym i zaległymi opłatami, w przypadku gdy Bank przyjmujący nie wprowadza przekroczenia salda na rachunku, a opłaty są naliczone, ale nie zostały pobrane;
  7) z saldem ujemnym;
  8) z otwartą akredytywą, otwartym inkasem dokumentowym lub inkasem czeków w obrocie krajowym lub dewizowym;
  9) prowadzonego dla konsumenta, wobec którego zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu przez niego upadłości lub który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości;
  10) powiązanego z członkostwem u dostawcy prowadzącego taki rachunek.

  Czy mogę przenieść rachunek do innego Banku na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
  Jeżeli konsument poinformuje dostawcę prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jego rachunek płatniczy o zamiarze otwarcia rachunku płatniczego u dostawcy prowadzącego działalność w innym państwie członkowskim, Bank prowadzący rachunek płatniczy, po otrzymaniu tej informacji:
  1) przekazuje konsumentowi, nieodpłatnie, wykaz istniejących zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz udzielonych przez dłużnika zgodach na realizację poleceń zapłaty, o ile są dostępne, a także dostępne informacje o regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku płatniczym konsumenta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień otrzymania informacji;
  2) przekazuje środki pieniężne pozostające na rachunku płatniczym konsumenta na rachunek płatniczy konsumenta u nowego dostawcy usług płatniczych, o ile informacja zawiera dane umożliwiające jego identyfikację i identyfikację rachunku płatniczego konsumenta;
  3) zamyka rachunek płatniczy konsumenta, o ile takie żądanie jest objęte informacją.

  WNIOSEK - pobierz
  PEŁNOMOCNICTWO - pobierz

  Szanowni Państwo,

  informujemy o planowanych pracach w infrastrukturze ITCARD S.A.:

  W dniu 02.03.2024r. od godz. 21:00 do godz. 23:00 wystąpi ryzyko przerw w obsłudze transakcji kartowych w tym również wpłat w tym BLIK w bankomatach. Przerwy w realizacji transakcji nie są planowane.

   W dniu 03.03.2024r. od godz. 20:00 do godz. 21:30 wystąpi ryzyko przerw w obsłudze transakcji kartowych w bankomatach. Przerwy w realizacji transakcji nie są planowane.

  W dniu 04.03.2024r. od godz. 00:01 do godz. 03:00 wystąpią przerwy w obsłudze transakcji kartowych w tym również wpłat w tym BLIK w bankomatach.

   Przepraszamy za utrudnienia.

   

   

   

   

  CENTRALA/ODDZIAŁ ANDRYCHÓW

  ul. Krakowska 112, 34-120 Andrychów

  +48 33 870 41 72

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek, środa, piątek - 8:00-16:00

  wtorek, czwartek - 8:00-17:00

  ODDZIAŁ WIEPRZ

  ul. Centralna 3, 34-122 Wieprz

  +48 33 875 50 31

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek, środa, piątek - 8:00-16:00

  wtorek, czwartek - 9:00-17:00

  ODDZIAŁ OŚWIĘCIM

  ul. Kościelna 1, 32-600 Oświęcim

  +48 33 844 72 00

  Godziny otwarcia:

  wtorek, czwartek, piątek - 8:00-16:00

  poniedziałek, środa - 9:00-17:00

  ODDZIAŁ WILAMOWICE

  ul. I.Paderewskiego 17, 43-330 Wilamowice

  +48 33 845 71 02

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek, środa, piątek - 8:00-16:00

  wtorek, czwartek - 9:00-17:00

  Punkt Obsługi Bankowej Osiek

  ul. Główna 125, 32-608 Osiek

  +48 33 845 82 38

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek-piątek - 8:00-16:00

  Punkt Obsługi Bankowej Polanka Wielka

  ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka

  +48 33 848 82 93

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek-piątek - 8:00-16:00

  Punkt Obsługi Bankowej Pisarzowice

  ul. Św. Floriana 24, 43-332 Pisarzowice

  +48 33 845 75 13

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek, środa, piątek - 8:00-16:00

  wtorek, czwartek - 9:00-17:00

  Znajdziesz nas też tutaj