Skip to main content

Ustawowe wakacje kredytowe 2024 r.

31-05-2024

Szanowni Państwo,


Informujemy, iż od dzisiaj tj. 31 maja 2024 r. udostępniamy Państwu zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z późniejszymi zmianami możliwość składania wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego zawartego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zawieszenie spłaty kredytu – najważniejsze informacje:

1. Można zawiesić spłatę kredytu tylko w stosunku do jednej umowy, jeśli:

 • dotyczy kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska,
 • została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • została zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin zakończenia okresu kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

2. Z wakacji kredytowych w 2024 roku można skorzystać, jeżeli wartość udzielonego kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe, nie przekracza 1 200 000 zł oraz Kredytobiorca spełni jeden z co najmniej dwóch warunków:

1)  średni wskaźnik RdD przekracza 30%. Wyliczając go, należy wziąć pod uwagę średnią wartość wskaźnika RdD z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe lub;

2)  Na dzień złożenia wniosku o wakacje kredytowe Kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci, które:

 • nie ukończyły 18. roku życia,
 • nie ukończyły 25. roku życia do 30 września – jeśli dziecko uczy się w szkole lub studiuje,
 • mają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od tego, ile mają lat).

Ważne!

Dzieci, które są na utrzymaniu Kredytobiorcy, to również dzieci:

 • nad którymi Kredytobiorca sprawuje rodzinną pieczę zastępczą,
 • dla których Kredytobiorca jest dotychczasową rodziną zastępczą,
 • które przebywają w prowadzonym przez Kredytobiorcę rodzinnym domu dziecka.

Co to jest wskaźnik RdD i jak go obliczyć?


Wskaźnik RdD to stosunek wydatków, które ponosi Kredytobiorca na obsługę miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego Kredytobiorcy za okres ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem, w którym składa się wniosek.

Wskaźnik RdD – stosunek miesięcznej raty kredytu hipotecznego Kredytobiorcy do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego Kredytobiorcy. Wartość wskaźnika jest wyrażona w procentach (np. 0,45 to 45%).

RdD = rata kredytu hipotecznego Kredytobiorcy /miesięczne dochody gospodarstwa domowego Kredytobiorcy


Aby obliczyć współczynnik RdD:

Należy zsumować dochody całego gospodarstwa domowego (wszystkich domowników) w każdym z 3 ostatnich miesięcy (osobno dla każdego miesiąca). Jeżeli Umowa kredytu została podpisana przez więcej niż 1 osobę – dochód należy obliczyć dla każdej z nich.
Dla każdego z 3 ostatnich miesięcy podzielić wysokość raty kredytu przez łączny dochód (np. 3000 zł/6500 zł).


Obliczyć średnią arytmetyczną z 3 uzyskanych wyników (np. (30% + 40% + 40%) /3 ).


Jeśli otrzymany wynik jest wyższy niż 30%, Kredytobiorca ma prawo skorzystać z wakacji kredytowych 2024 r.


Jak obliczyć dochód gospodarstwa domowego?


Aby obliczyć dochód gospodarstwa domowego należy dodać wszystkie dochody netto Kredytobiorcy oraz dochody netto osób, z którymi mieszka i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe Kredytobiorca bez uwzględniania zasiłków i świadczeń.

Szczegółowe informacje znajdują się w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

3. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje na maksymalny okres 4 miesięcy zgodnie z Ustawą:

 • od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – w wymiarze dwóch miesięcy.

4. Wniosek może zostać złożony odrębnie na poszczególne okresy przewidziane w Ustawie lub jednorazowo uwzględniając wszystkie lub niektóre okresy wakacji kredytowych.


5. Bank zawiesza spłatę wskazanej przez Kredytobiorcę raty kredytu pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Banku nie później niż do godziny 12:00 w dniu płatności wskazanej przez Kredytobiorcę raty. 


6. Wniosek należy złożyć na właściwym formularzu dostępnym na stronie internetowej, w bankowości elektronicznej lub w placówce Banku.


7. Wniosek można złożyć:

 • osobiście w placówce Banku;
 • poprzez system bankowości elektronicznej ABS24:

1) jeśli w kredycie występuje 1 Kredytobiorca - na dedykowanym elektronicznym formularzu wniosku lub

2) w przypadku kilku Kredytobiorców - Kredytobiorca posiadający dostęp do ABS24 potwierdza autoryzacją w systemie bankowości elektronicznej ABS24 fakt przesłania skanu wniosku podpisanego przez wszystkich Kredytobiorców na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • drogą mailową na adres Banku wyłącznie, gdy jest on opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym  wszystkich Kredytobiorców;
 • pocztą na adres Banku.

8. Nie pobieramy opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków.


9. W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową kredytu.


10. Okres kredytowania i daty umowne zostaną przedłużone o okres zawieszenia spłaty kredytu, bez konieczności podpisywania aneksu.


11. Informacje o zawieszeniu spłaty zostaną przekazane do Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Podstawa prawna: Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu - pobierz

Znajdziesz nas też tutaj