Strona www używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk, logowania do strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Ustawienia te można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowych. Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies. Więcej informacji na stronie: tutaj..

Logo ABS Bank Spółdzielczy

25 maja 2018 roku wejdzie w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.
Popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych, transparentności w procesach przetwarzania danych, a także podnoszenie świadomości w tym zakresie.

Pełna treść rozporządzenia - pobierz

Klauzula informacyjna dla kontrahentów - pobierz

CO TO JEST RODO?
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

OD KIEDY RODO OBOWIĄZUJE?
RODO – ma zastosowanie od 25 maja 2018 r.

PODSTAWOWE INFORMACJE O RODO:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
ABS Bank Spółdzielczy
ul. Krakowska 112
34-120 Andrychów,
dalej zwany Bankiem.
Administrator - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
2. W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem po adresem:
ul. Krakowska 112
34-120 Andrychów
adres e-mail: iod@absbank.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności bankowej, a w szczególności zawarcia i realizacji umowy dotyczącej produktu bankowego, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy, dokonania analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, w celach marketingowych oraz w celach archiwalnych.
Państwa dane osobowe to np. imiona i nazwiska, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer pesel, numer telefonu, adres e-mail.
4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:
a) rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
b) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c) realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Bank, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d) dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego zgodnie ze złożonym wnioskiem w tej sprawie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
e) zarządzania przez Bank ryzykiem, w tym oceny zdolności i wiarygodności kredytowej zgodnie ze złożonym wnioskiem w tej sprawie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b–c Rozporządzenia,
f) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
g) realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
h) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,
i) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia,
j) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
k) wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Banku, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są organy i podmioty uprawnione oraz instytucje w tym m.in.:
1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.
2. Związek Banków Polskich
3. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.
4. Ministerstwo Finansów, w tym GIODO/UODO
5. Komisja Nadzoru Finansowego
6. Biura informacji gospodarczej
7. Banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa
8. Podmioty, którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające)
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania tj.:
a) W zakresie realizacji zawartej z Bankiem umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy do czasu wycofania tej zgody,
b) W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej
i realizacja zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Bank,
c) W zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank przez okres do czasu wycofania zgody
na takie przetwarzanie,
d) W zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
7. W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
8. W przypadku, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych , przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.
Państwa dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa/dyspozycji na wypadek śmierci, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostają Państwo beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.
11. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Bankiem, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Bankiem.


 

Kursy walut (archiwum)

Waluta
Symbol
Kupno
Sprzedaż
USD 3.753200 3.983600
GBP 4.886900 5.224400
EUR 4.443700 4.716000