Strona www używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk, logowania do strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Ustawienia te można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowych. Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies. Więcej informacji na stronie: tutaj..

Sobota 20.07.2019       godz: 20:17:48       imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny        Licznik wyświetleń: 65532


 


 

 

Co to jest gwarancja?

Gwarancja jest zwykłą formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Gwarancja daje bankowi udzielającemu kredytu pewność spłaty kredytu. Jeśli kredytobiorca nie będzie mógł oddać kredytu z własnych środków to spłaty kredytu dokona gwarant. W takiej sytuacji dalsze rozliczenia będą prowadzone pomiędzy gwarantem a przedsiębiorcą. Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

Co to jest pomoc de minimis?

Pomoc publiczna de minimis to dopuszczona prawem unijnym pomoc, jakiej może udzielić państwo, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 euro (dla przedsiębiorstw w sektorze transportu drogowego 100 000 euro) w roku podatkowym, w którym ubiega się on o pomoc oraz w ciągu poprzedzających dwóch lat podatkowych.

Wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy przeliczana jest na euro po średnim kursie walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w dniu udzielenia pomocy.

Co to jest gwarancja de minimis?

Jest to gwarancja udzielona w ramach programu dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego udzielonego mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego, natomiast nie stanowi ona dotacji i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy.

Gwarancja de minimis:

jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy,
nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu obrotowego,
nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem obrotowym,
jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
udzielona w 2013 r. w pierwszym roku jest bezkosztowa, za drugi rok przedsiębiorca zapłaci prowizję w wysokości 0,5% kwoty gwarancji.

Przedsiębiorca ubiega się o gwarancję w swoim banku. Gwarancje de minimis oferowane są przez banki kredytujące, które zawarły z BGK umowę o współpracy. Przedsiębiorca nie musi występować z wnioskiem o udzielenie gwarancji spłaty kredytu do BGK. Wniosek składany jest bezpośrednio w banku kredytującym, w którym przesiębiorca ubiega się o kredyt obrotowy.

Wartość pomocy de minimis udzielonej w formie gwarancji wyraża się za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, który wynosi 13,33% udzielonej gwarancji.

Gwarancja w kwocie 3,5 mln zł odpowiada wartości pomocy publicznej w wysokości 112 478,6 euro (kurs średni euro w NBP w wysokości 4,1479 PLN/EUR z dnia 6 maja 2013 r.).

Co to jest kredyt obrotowy?

Jest to kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Środki z kredytu obrotowego są wykorzystywane na zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi. Kredyt ten może być wykorzystany do zapłaty podatków czy składek ZUS, a także do zapłaty innych zobowiązań, jakie powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kredyt może być udzielony jako kredyt w rachunku bieżącym, jako linia kredytowa lub jako zwykły kredyt do pokrycia jednorazowych wydatków.

Kredyt zabezpieczony gwarancją de minimis może być przeznaczony na spłatę kredytu w innym banku. Nie jest możliwa natomiast spłata kredytu w ramach jednego banku kredytem zabezpieczonym gwarancją BGK.

Przyznanie kredytu obrotowego jest uzależnione od wyników analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy, zgodnie z obowiązującymi w banku kredytującym procedurami. Jeżeli przedsiębiorca posiada zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami i spełnione są warunki formalne do udzielenia gwarancji de minimis, bank kredytujący podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zabezpieczonego gwarancją de minimis.


Dla kogo?

Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), którzy w ocenie banku udzielającego kredytu posiadają zdolność kredytową, rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych umową kredytową.

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
Mały przedsiębiorca to przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
Średni przedsiębiorca to przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
 

Powyższe definicje sektora MŚP dotyczą również powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami (przedsiębiorstwo samodzielne, partnerskie, powiązane).
Szczegółowa definicja MŚP zawarta jest w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznająca niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str.3)

 

Gwarancją de minimis nie może być objęty kredyt obrotowy udzielony przedsiębiorcy:


Wykluczenia branżowe

Pomoc publiczna w formie gwarancji de minimis może być przyznawana przedsiębiorcom działającym we wszystkich sektorach z wyjątkiem:

 1. pomocy przyznawanej przedsiębiorcom działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22.);
  komentarz: dotyczy produktów rybołówstwa (produktów pochodzących z połowów w morzu bądź na wodach śródlądowych oraz produktów akwakultury) i dokonywanych na tych produktach czynności przetwórczych wymienionych w rozporządzeniu.
 2. pomocy przyznawanej Kredytobiorcom działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu;
  komentarz: środki z kredytu nie mogą finansować produkcji pierwotnych produktów rolnych bezpośrednio związanych z uprawą lub hodowlą (np. zboża, bydła).
 3. pomocy przyznawanej Kredytobiorcom działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach:
  a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez Kredytobiorców objętych pomocą,
  b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;
  komentarz: z zasady to wykluczenie nie będzie dotyczyć przedsiębiorców ubiegających się o kredyt zabezpieczony gwarancją de minimis.
 4. pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
  komentarz: środki z kredytu nie mogą finansować wydatków związanych z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej za granicą w tym kosztów podróży zagranicznych z tym związanych; Ze środków kredytu mogą być jednak finansowane koszty uczestnictwa w targach handlowych, bądź badaniach lub kosztach usług doradczych potrzebnych do wprowadzenia nowego lub już istniejącego produktu na nowy rynek zagraniczny.
 5. pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;
  komentarz: z zasady to wykluczenie nie będzie dotyczyć przedsiębiorców ubiegających się o kredyt zabezpieczony gwarancją de minimis.
 6. pomocy przyznawanej Kredytobiorcom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1407/2002;
  komentarz: dotyczy to przedsiębiorstw wydobywających węgiel kamienny, w praktyce nie powinny one spełniać kryterium MŚP.
 7. pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej Kredytobiorcom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego.
  komentarz: jeśli Kredytobiorca prowadzi działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego to środki z kredytu nie mogą finansować zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego. Środki te nie mogą być również przeznaczone na spłatę rat leasingu na zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego.

 Gwarancje DE MINIMIS - czytaj więcej ...


Kursy walut (archiwum)

Waluta
Symbol
Kupno
Sprzedaż
USD 3.670400 3.901000
GBP 4.581600 4.904600
EUR 4.122100 4.380600